Uganda

Name
Uganda
Region
Latin America
Land Area
19,981,000 ha
Forest Area
2,899,800 ha (14.5%)
FSC Forest Area
106,954 ha (3.7%)

Risk

Deforestation Risk
Yes
Transhipment Risk
No

Forest Legislations 1